Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. – umowa z GE Bank Mieszkaniowy S.A.

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. – umowa z GE Bank Mieszkaniowy S.A.

W dniu 20 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Lucyna Morys-Magiera) wydał wyrok (sygn. akt I ACa 112/22) oddalający w zdecydowanej części apelację Banku i podtrzymujący wyrok Sądu I instancji. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że wyeliminował solidarność i zasądził na rzecz Klientów kwoty po 212 532,83 PLN i 4 220,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 11 stycznia 2023 r. Jednocześnie zastrzegł pozwanemu prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu zaoferowania zwrotu kapitału kredytu przez Klientów. Ponadto Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz naszych Klientów w całości koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 8 100,00 PLN.

W tej sprawie kredyt został w całości spłacony przez naszych Klientów przed wniesieniem powództwa do Sądu. Umowa została zawarta z GE Bank Mieszkaniowy S.A. w roku 2004. Sąd Apelacyjny w pełni zaaprobował naszą argumentację i podtrzymał ocenę Sądu I instancji w zakresie nieważności (przesłankowej) umowy kredytu oraz zasądzenia kwot w walucie PLN i CHF. Zmieniony został jedynie sposób zasądzenia tych kwot – zamiast zasądzenia dochodzonego roszczenia solidarnie, kwoty 425 065,66 PLN i 8 440,00 CHF zostały zasądzone w częściach równych. Tym samym Sąd Apelacyjny potwierdził, że postanowienia waloryzacyjne znajdujące się w umowie kredytu są niedozwolone, co stanowi podstawę do unieważnienia całej umowy.

Sprawa dotyczyła umowy w wariancie z odniesieniem się do kursów 5 innych banków, co w ocenie Banku stanowiło uregulowanie sposobu ustalania kursów.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

Autor: Andrzej Bodziacki

Aplikant adwokacki