Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Bank Millennium S.A.

Umowa prawomocnie nieważna – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Bank Millennium S.A.

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 6181/21 zmienił zaskarżony wyrok wyłącznie w zakresie odsetek, przyznając je od daty pouczenia naszej Klientki o skutkach nieważności umowy kredytu i oddalił apelację Banku w pozostałej części. Ponadto Sąd zasądził od Bank na rzecz naszej Klientki kwotę 10 800,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Co istotne Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzutu zatrzymania, wskazując w ustnych motywach wyroku, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną. Tym samym Bank powinien zapłacić na rzecz naszej Klientki 63 418,32 PLN i 11 580,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 21 600,00 PLN kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus, radca prawny Krzysztof Słupiński i radca prawny Konrad Rojkowicz.

Autor: Mariola Rozmus

adwokat
mariola.rozmus@rspartners.pl
512 100 855