Wygrana z PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wygrana z PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 17 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Pawłowska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 13757/22 ustalił nieważność zawartej przez naszego Klienta z PKO BP S.A. umowy kredytu. Ponadto Sąd zasądził dochodzone przez nas kwoty w wysokości 11 231,66 PLN oraz 86 668,66 CHF wraz z odsetkami od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy. W toku procesu Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia, poprzez zawieszenie obowiązku uiszczania rat kredytu do dnia uprawomocnienia się wyroku prawomocnego zakończenia sprawy. Sąd obciążył Bank kosztami postępowania w całości.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

Autor: Andrzej Bodziacki

Aplikant adwokacki