Ugoda czy pozew w sprawie frankowej? Wady i zalety każdego z rozwiązań

Ugoda czy pozew w sprawie frankowej? Wady i zalety każdego z rozwiązań

W ostatnich latach coraz więcej kredytobiorców frankowych decyduje się na analizę swojej umowy kredytu hipotecznego i weryfikację możliwych rozwiązań prawnych w związku z zawartymi w umowach niedozwolonymi klauzulami umownymi.

Zainteresowanie sprawami frankowymi, wobec skonkretyzowania się orzecznictwa krajowego i unijnego, ciągle wzrasta. Niezwykle istotne pozostaje, aby kredytobiorcy znali wszystkie opcje dostępnych rozwiązań prawnych i świadomie podejmowali decyzję o obranej strategii w związku z kredytem frankowym. Jeden z głównych dylematów, przed którym stają kredytobiorcy dotyczy podjęcia decyzji jaką strategię przyjąć względem banku, a mianowicie złożyć pozew czy zawrzeć ugodę. W dzisiejszym artykule podsumujemy na czym polega każde z tych rozwiązań, a także jakie są ich wady i zalety.

Pozew przeciwko bankowi

Pozew dotyczący stwierdzenia nieważności umowy kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim można rozważyć zarówno w przypadku umowy kredytu indeksowanego, jak również denominowanego frankiem szwajcarskim.

Decydując się na wniesienie powództwa przeciwko bankowi warto przekazać analizę umowy i wszelkich istotnych w sprawie okoliczności kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu spraw frankowych, w celu zbadania czy umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne, skutkujące nieważnością umowy.

Co można uzyskać, składając pozew przeciwko bankowi o unieważnienie kredytu frankowego?

Jeśli sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu frankowego, umowa ta  jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Wskutek stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego strony zobowiązane są do dokonania wzajemnych rozliczeń – bank zwraca kredytobiorcy wszystkie uiszczone na jego rzecz kwoty tytułem spłaty rat, a kredytobiorca oddaje bankowi wypłacony, na podstawie nieważnej umowy, kapitał.

Zalety i wady pozwu przeciwko bankowi

Pierwszą odczuwalną dla kredytobiorcy zaletą związaną z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania o stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego, czyli wygraną sprawą, jest brak dalszego obowiązku spłaty kredytu.

Kolejna korzyść polega na tym, że kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić bankowi tylko kwotę kapitału udzielonego kredytu. Ta okoliczność stanowi, że pozew ma zdecydowaną przewagę nad rozwiązaniem ugodowym. Kredytobiorca bowiem nadal jest właścicielem nieruchomości zakupionej pierwotnie na kredyt (której wartość w większości przypadków wzrosła), jednak jest zobowiązany do zwrotu na rzecz banku tylko i wyłącznie kwoty wypłaconego kredytu, bez odsetek stanowiących koszt kredytu. 

Ponadto na podstawie prawomocnego orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy kredytobiorca ma również możliwość wykreślenia hipoteki ustanowionej tytułem zabezpieczenia na rzecz banku, z księgi wieczystej nieruchomości. Księga wieczysta pozostaje wówczas wolna od obciążeń, co jest istotne np. przy sprzedaży nieruchomości. 

Rozważając wady i zalety obu rozwiązań, kredytobiorca musi wziąć pod uwagę, że unieważnienie umowy kredytu frankowego ma również wady. Przede wszystkim jest to długi czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi oraz środki finansowe, które należy zabezpieczyć na potrzeby postępowania.

W 2023 r. liczba spraw dotyczących kredytów frankowych nadal rośnie, a to powoduje, że sądy są nimi mocno obciążone. W związku z tym czas rozpoznania danej sprawy frankowej może się wydłużyć nawet do kilku lat. Banki zazwyczaj zaskarżają wyroki sądu I instancji, co dodatkowo wydłuża uzyskanie ostatecznego rozstrzygnięcia i zakończenie sprawy dotyczącej umowy kredytu frankowego.

Ponadto istnieje ryzyko uznania przez sąd zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. To z kolei powoduje konieczność zabezpieczenia środków na zwrot bankowi całej kwoty udzielonego kredytu zanim kredytobiorca otrzyma od banku zwrot dotychczasowych spłat.

Z uwagi na skomplikowany charakter omawianej materii, w celu podjęcia świadomej decyzji, uwzględniającej zalety i wady postępowania sądowego, najlepiej skonsultować się z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym.

Ugoda z bankiem – na czym polega?

W przeciwieństwie do procesu sądowego, ugoda z bankiem jest rozwiązaniem szybkim i tanim. Nie jest jednak pozbawiona minusów. Na czym najczęściej polegają ugody banków z frankowiczami? Kredyt frankowy wskutek ugody zostaje przekształcany w kredyt złotówkowy oparty na wskaźniku WIBOR – bank przelicza zobowiązanie tak jakby od początku umowa zawarta była w złotówkach. 

Wobec przekształcenia kredytu walutowego w złotówkowy, zobowiązanie staje się niezależne od kursu franka szwajcarskiego, ale na wysokość rat wpływa wysokość stóp procentowych ustalana przez NBP.

Wobec powyższego, wskutek zawartej ugody w większości przypadków nadal trzeba spłacać kredyt, ale na warunkach korzystniejszych niż w przypadku kredytu frankowego – kwota pozostała do spłaty ulega obniżeniu.

Zalety i wady ugody z bankiem

Osoby zainteresowane uniknięciem długoletniego sporu sądowego z bankiem i chcące uzyskać konkretne rozstrzygnięcie sprawy szybko, powinny przemyśleć zawarcie z bankiem ugody.

Zalety ugody:

  • szybkość;
  • brak kosztów związanych z długotrwałym postępowaniem sądowym;
  • pewność przyjętego rozwiązania.

Zawarcie ugody ma jednak również wady:

  • w większości przypadków nadal należy spłacać kredyt, choć kwota pozostająca do spłaty jest  z reguły niższa niż przed przewalutowaniem;
  • wysokie aktualnie stopy procentowe zwiększają wysokość rat po przewalutowaniu kredytu na złotówkowy.

Podsumowanie

Decyzja, czy złożyć pozew o unieważnienie kredytu frankowego, czy zawrzeć ugodę z bankiem, jest trudna. Należy przeanalizować stan faktyczny konkretnej sprawy, aby zbadać wszystkie za i przeciw przed podjęciem tej decyzji. W tym celu najlepiej skonsultować się z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże ocenić twoją umowę kredytu frankowego i dobierze najkorzystniejsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Możesz pozbyć się kredytu przewalutowanego ze złotych na franki!
Masz kredyt we frankach szwajcarskich i czujesz się pokrzywdzony? Nie wiesz czy masz szanse w sporze z bankiem, bo twoja umowa pierwotnie dotyczyła kredytu złotówkowego, a dopiero później kredyt został przewalutowany na franki szwajcarskie?
Czytaj dalej
Czy sprawy frankowe mogłyby być rozstrzygane drogą elektroniczną?
Liczba spraw frankowych w polskich sądach stale rośnie, generując szereg wyzwań dla systemu wymiaru sprawiedliwości.
Czytaj dalej
Ile czasu trzeba czekać na pierwszą rozprawę, rozstrzygnięcie w I i II instancji – pierwsza rozprawa frankowa dopiero po dwóch latach?
Bazując na doniesieniach medialnych, można odnieść wrażenie, że w ostatnich latach sprawy frankowe zdominowały polskie sądy.
Czytaj dalej
Frankowiczu nie czekaj, aż Twoje roszczenia się przedawnią!
Jakiś czas temu omawialiśmy czym jest instytucja przedawnienia, i jak się ma do spraw frankowych. W dzisiejszym artykule również poruszymy kwestię przedawnienia
Czytaj dalej