Wyrok TSUE z 15.06.2023 r.

Wyrok TSUE z 15.06.2023 r.

BANKI BEZ WYNAGRODZENIA!

TSUE przychylił się do opinii Rzecznika Generalnego i uznał, że banki nie mogą domagać się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

Zgodnie z wydanym dzisiaj, długo oczekiwanym zarówno przez Frankowiczów, jak i banki, wyrokiem w sprawie C-520/21, TSUE wskazał, że w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną w całości, w związku z tym, że nie może ona nadal obowiązywać po usunięciu z niej niedozwolonych postanowień, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich:

  • nie stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą konsument ma prawo żądać od instytucji kredytowej rekompensaty wykraczającej poza zwrot miesięcznych rat i kosztów zapłaconych z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do dnia zapłaty, pod warunkiem poszanowania celów dyrektywy 93/13 i zasady proporcjonalności,
  • stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę  ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do dnia zapłaty.

 

Powyższy wyrok jest szczególnie istotny, dla osób, które w obawie przed żądaniami banku, nie podjęły dotąd żadnych działań, aby uwolnić się od nieważnej umowy.

Wyrok TSUE daje Frankowiczom zielone światło!